Volume 1, Issue 2, August 2013, Page: 29-38
A Research towards Determination of Job Satisfaction Level of Public Employees: Karaman Governorship Sampl
Hakan Candan, Karamanoğlu Mehmetbey University, Karaman, Turkey
Received: Sep. 9, 2013;       Published: Oct. 30, 2013
DOI: 10.11648/j.jhrm.20130102.11      View  3270      Downloads  315
Abstract
Changes that came into being globally in administration manner, also shows its effects in Turkey in both the private sector and public bodies and institutions. Many regulations and modifications are being made in public bodies and institutions in order to submit a more effective and efficient public sevice. But these modifications and regulations are being made by not taking into consideration well enough the thoughts and the feelings of the public sector employees against their job. In this study, during this process of modifications and regulations, in respect of job satisfaction, it has been tried to state at what level the Karaman Governorship employees are. Minnesota Job Satisfaction Quastionnaire has been distributed to the employees and the returned questionnaire has been analysed using SPSS 16.0 packet program. According to the results of the analyses, it has been determined that the employees working in Karaman Governorship are not satisfied with only 6 items (wages, preferment, appreciation, participation to decisions, execution of the decisions and unrestraint in the execution of decisions) of the job satisfaction items scales, and that they have the the satisfaction feeling against their job in general.
Keywords
Job Satisfaction, Public Employees, Karaman Governorship
To cite this article
Hakan Candan, A Research towards Determination of Job Satisfaction Level of Public Employees: Karaman Governorship Sampl, Journal of Human Resource Management. Vol. 1, No. 2, 2013, pp. 29-38. doi: 10.11648/j.jhrm.20130102.11
Reference
[1]
Alarcon, R. R. (2005). An İnvestigation of The Relationship Between Officers’ Ratings of Their Leaders’ Leadership Style and Officers’ Ratings of Job Satisfaction in a Law Enforcement Environment, Doctoral Dissertation, Lake University, San Antonio, Texas.
[2]
Alçıkaya, Y., Aytekin, T., Gürbüz, Y., Özveri, H., Akdaş, A. (2008). Toplam Kalite Çerçevesinde Hemşirelerde İş Tatmin Düzeyinin Ölçülmesi, www.sabem.saglik.gov.tr/akademik_metinler/goto.aspx?id=2317. Erişim Tarihi: 27.11.2010
[3]
Altaş, S. S. ve Gündüz Çekmecelioğlu, H. (2007). "İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Performansı Üzerindeki Etkileri: Bir Araştırma, Öneri", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(28), 47-57.
[4]
Alyahya, K. O. (2005). Empowerment and Human Capital Utilization Deficit in Public Sector Organizations: Gulf States Comparative Perspective, Doctoral Dissertation, University of Connecticut, USA.
[5]
Aşan, Ö. ve Erenler, E. (2008). "İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisi", SDÜ İİBF Dergisi, 13 (2), 203-216.
[6]
Bajpai, N. ve Srivastava, D. (2004). "Sectorial Comparison of Factors Influencing Job Satisfaction in Indian Banking Sector", Singapore Management Review, 26(2), 88-89.
[7]
Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. (2004). "Örgütsel İletişim ile İş Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Akademik Örgütler İçin Bir Alan Araştırması", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi,7, 1-30.
[8]
Bingöl, D. (1997). Personel Yönetimi(3. Baskı). İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım.
[9]
Brunetto, Y. ve Wharton, R. (2002). "Using social identity theory to explain the job satisfaction of public sector employees", The International Journal of Public Sector Management, 15(6/7), 534-551.
[10]
Chen, K. (2005). Factors Affecting Job Satisfaction of Public sector Employees in Taiwan, Doctoral Dissertation, Nova Southestern University, Florida, USA.
[11]
European Foundation for the improvement of life and work Conditions, Measuring job satisfaction in surveys- Comparative Analytical report, Erişim Tarihi: 28 Kasım 2008, http://www.eurofound.europa.eu/ E.T: 28.11.2008
[12]
Everett, S. M. (2002). The Relationship of Mentoring and Job Satisfaction of Mentees in a Federal Agency, Doctoral Dissertation, Capella University, Minnesota, USA.
[13]
Gül, H., Oktay, E. ve Gökçe, H. (2008). "İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama", Akademik Bakış,15, 72-82.
[14]
Jones, C., Hohenshil, T. H. ve Burge, P. (2009). "Factors Affecting African American Counselors’Job Satisfaction", A National Survey, Journal of Counseling and Development, 87(2), 152-158.
[15]
Kantarcı, K. (2007). Otel İşletmelerinde İş Tatmininin Ölçülmesi ve İşgören Performansına Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
[16]
Markovist, Y., Davis, A. J. ve Van Dick, R. (2007). "Organizational Commitment Profiles and Job Satisfaction Among Greek Private and Public Sector Employees", İnternational Journal of Cross Cultural Management, 7(1), 77-79.
[17]
Mayo, J. L. (2004). The Effect of Work Environment on Job Satisfaction in the Nursing Workforce, Doctoral Dissertation, State University of New York, Alnay, USA.
[18]
Nayak, N. (2002). Job Satisfaction and Organizational Commitment as Factors of Turnover Intention of IRS Procurement Employees, Doctoral Dissertation, Walden University, USA.
[19]
O’Brien, R. F. (2002). Job Satisfaction and Morale in Public Sevices: An Apreciative Approach Within the Ministry of Children and Family Development, Royal Roads University, Ottawa, Canada.
[20]
Schneider, D. ve Vaught, B. C. (1993). "A comparison of job satisfaction between public and private", Public Administration Quarterly, 17(1), 68-83.
[21]
Sevimli, F. ve İşcan, Ö. F. (2005). "Bireysel ve İş Ortamına ait Etkenler Açısından İş Doyumu", Ege Akademik Bakış Dergisi, 5(1,2), 55-64.
[22]
Shirley, C. (2003). A Study of Effects of Leader-Member Exchange (LMX) on Subordinate Employment Satisfaction and Loyalty in the Newly "Reinvented" Federal Sector, Doctoral Dissertation, Nova Southestern UNİVERSİTY, Florida, USA.
[23]
Sığrı, Ü. ve Basım, N. (2006). "İşgörenlerin İş Doyumu ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma", SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(12), 131-154.
[24]
Soyer, F. ve Can, Y. (2007). "İş Tatmini ile Mesleki Beklenti ve Mesleki Destek Algılaması Arasındaki İlişki: Beden Eğitimi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,3,23-36.
[25]
Şimşek, Ş., Akgemci, T. ve Çelik, A. (2008). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (6.Baskı), Ankara: Gazi Yayınevi.
[26]
Tengilimoğlu, D. (2005). "Hizmet İşletmelerinde Liderlik Davranışları ile İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 23-45.
[27]
Toker, B. (2007). "Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama". Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8, 92-107.
[28]
Tümgan, C. (2007). Kamu Örgütlerinde Motivasyon ve Tatmin. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Browse journals by subject